Crisp DNA

The inner workings of a rather different consulting company

View project on GitHub

Crisp Team Kontrakt

Parter

Detta avtal gäller mellan [CRISPARENS NAMN] (org.nr xxxxxx-yyyy) och Crisp AB (org. nr 556756-3753). Skyldigheterna enligt detta avtal skall utföras av [CRISPARENS BOLAG] genom [ CRISPARENS NAMN], nedan kallad CT-medlemmen, om ej annat avtalats.

Avtalet

Crisp och CT-medlemmen ingår detta avtal avseende CT-medlemmens deltagande i Crisp team.

Crisp Team

CT medlemmen förbinder sig att betala fastställd ”team”- avgift till Crisp samt att efter bästa möjliga förmåga delta i teamets aktiviteter. Vidare skall CT-medlemmen marknadsföra och fakturera via Crisp. Undantag tas från fall till fall upp med och be-viljas av styrelsen.

Villkor för teamavgift

Teamavgiften består av en fast och en rörlig del med ett tak på totala årsavgiften. Av-giften fastställs av styrelsen i samråd med teammedlemmarna, rullande, och avspeglar den kostnad som Crisp har för teamet. I tillägg till teamavgiften ska teammedlemmen vid Crisps bokföringsårs början göra en inbetalning som Crisp har som buffert. Vid bokföringsårets slut betalas eventuellt överskott tillbaka. Även CT-medlemmar som slutar under året har rätt att få tillbaka eventuellt överskott. Återbetalningen beräknas så att först återbetalas bufferten. Därefter återbetalas i proportion på hur mycket CT-medlemmen betalat i fasta och rörliga avgifter förutsatt att CT-medlemmen efter om-räkning är under tak-beloppet. Styrelsen kan besluta om att CT-medlemmar kan skjuta upp eller rent av slippa den årliga buffert-inbetalningen.

Uppdrag

För varje uppdrag skall parterna komma överens om priser, omfattning m.m. CT-medlem skall utföra uppdragen på ett professionellt och fackmannamässigt sätt. CT-medlem skall i uppdraget representera Crisp på bästa sätt och i god konsultanda. CT-medlem skall följa instruktioner som lämnas av Crisp och skall till Crisp rapportera eventuella problem som berör uppdraget. CT-medlem skall inför fakturering till Crisp tidrapportera i enlighet med de tider som rapporterats till slutkunden.

Ersättning och betalning

Crisp erlägger ersättningen till CT-medlemmen enligt följande: CT-medlemmen ställer ut en faktura till Crisp med minst 10 dagars längre betalningstid än för motsvarande faktura som Crisp ställer ut till slutkund. Vid normalt förfarande skall CT-medlemmen få betalt så fort som möjligt efter att betalningen kommer Crisp tillhanda. Tidsfristen på 10 dagar ovan är enbart av praktiska skäl. Om betalning från kund inte kommer Crisp tillhanda betalas inte heller någon ersättning ut till CT-medlemmen.

Skatter

CT-medlem skall vara registrerad för moms och inneha F-skattesedel. CT-medlem ansvarar för betalning av arbetsgivaravgifter och skatt.

Tvist

Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skil-jeman kunnig i datafrågor.

Känsliga uppgifter och kunder

Crisp och CT-medlemmen förbinder sig att inte utan den andres tillåtelse använda kunduppgifter som delas genom Crisp team, samt att inte sprida känslig information som kommit till del genom teamets arbete.

Övrigt, uppsägning mm

Detta avtal kan sägas upp av parterna med en månads varsel. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. Detta kontrakt upphäver alla tidigare teamkontrakt och ramavtal.

« Back
Next »